NovaLuta beschermingsbewind

Het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt is de belangrijkste taak van een bewindvoerder.

Beschermingsbewind

Deze vorm van bewindvoering is er om volwassenen die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen te beschermen. Deze maatregel is bedoeld ter bescherming van het vermogen - het geld en de goederen - van de persoon die onder bewind is gesteld. Het is een financiële (beschermings) maatregel.

Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de cliënt beschermd. Een bewindvoerder geeft rust en ruimte. De financiële zaken worden zo goed mogelijk geregeld.

Als iemand onder bewind wordt gesteld, wordt alles wat met geld te maken heeft beheerd door de bewindvoerder. Dit zijn de inkomsten en alle uitgaven, toeslagen, schulden en eventuele waardevolle goederen zoals een eigen woning of een auto. Alle post gaat naar de bewindvoerder. De bewindvoerder zal in overleg met de klant een plan van aanpak maken.

Beschermingsbewind wordt aangevraagd via de kantonrechter en kan in principe duren totdat degene die onder bewind staat overlijdt. Het bewind kan worden aangevraagd door de persoon zelf, een familielid of door de officier van justitie als er geen familie is.

Wat doen wij?

Het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt is de belangrijkste taak van een bewindvoerder. Aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten stelt de bewindvoerder een budgetplan op. Indien blijkt dat er meer wordt uitgegeven dan er in komt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget bij te stellen. Het bijstellen van het budget gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt. Dit kan soms leiden tot minder gewenste maatregelen. Uiteindelijk beslist de bewindvoerder maar deze zal te allen tijde uitleggen waarom een beslissing wordt genomen. Waar nodig grijpt de bewindvoerder in. Tevens wordt er jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd aan de rechtbank en aan de cliënt.

Tot de standaard werkzaamheden van een bewindvoerder behoren o.a.:

 • Aanvragen bewind;
 • Inkomensreparatie;
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan;
 • Declaratie ziektekosten;
 • Regelen Toeslagen belastingdienst;
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belasting;
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1;
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast;
 • Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener;
 • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen);
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter.

De niet standaard werkzaamheden zijn o.a.*:

 • Belastingaangifte box 2 en 3;
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • Problematische schuldsanering;
 • Ontruimen van de woning;
 • Ingewikkelde nalatenschappen;
 • Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV;
 • Frequent naar zitting van de Kantonrechter;
 • Administratie voor het persoongebonden budget (PGB);
 • Verkoop onroerend goed;
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling.

* Deze werkzaamheden behoren niet tot de standaard werkzaamheden maar kunnen in overleg met NovaLuta wel worden uitgevoerd. Hier wordt een extra tarief voor in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten?

Binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) zijn de kosten voor bewindvoering geregeld. De tarieven zijn opgenomen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Indien er sprake is van een inkomen op bijstandsniveau, is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen bij de gemeente voor de kosten voor bewindvoering. Wij zullen deze aanvraag voor u indienen bij de gemeente. Wanneer uw inkomen boven het bijstandsniveau is, komen de kosten voor uw eigen rekening.

De landelijke tarieven van het LOVCK zijn gebaseerd op 17 werkzame uren per jaar (standaard bewind). Indien er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren, zal de bewindvoerder vooraf toestemming aan de Kantonrechter vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het kan dan gaan om activiteiten zoals deze staan in de lijst van niet tot de standaard werkzaamheden behorende activiteiten.Hieronder treft u een overzicht aan van de wettelijke tarieven bewindvoering die gelden voor het jaar 2022. Deze bedragen zijn inclusief B.T.W..

Kosten éénpersoonshuishouden
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank eenmalige kosten) € 709,06
Maandtarief (standaard) € 125,53
Maandtarief (problematische schulden) € 162,44
Eindrekening en verantwoording € 266,20
Extra werkzaamheden (per uur) € 88,61
Meerpersoonshuishouden
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank eenmalige kosten) € 850,63
Maandtarief (standaard) € 150,54
Maandtarief (standaard + problematische schulden) € 172,72
Maandtarief (problematische schulden) € 194,81
Eindrekening en verantwoording € 319,44
Extra werkzaamheden (per uur) € 88,61
Incidentele kosten
Ontruiming (eenmalig) € 442,86
Eindrapport en verslag éénpersoonshouden € 266,20
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden € 319,44
Griffierecht (aanvragen bewind) € 86,00

De kosten zoals het openen van een bankrekening, pasjes, leges etc. komen ook voor uw eigen rekening. Deze kosten had u zonder het beschermingsbewind ook moeten maken.

Contact/Communicatie

De bewindvoerder heeft ten minste tweemaandelijks contact met de cliënt, tenzij de cliënt geen contact met de bewindvoerder wenst of daartoe niet in staat is. Dit contact zal telefonisch of per e-mail plaatsvinden. De e-mails worden digitaal opgeslagen in het dossier van de cliënt en van de telefoongesprekken worden notities gemaakt in het digitale dossier.

Daarnaast kan de client maandelijks een overzicht van de mutaties op de rekening krijgen. Dit overzicht zal in overleg met de cliënt digitaal of schriftelijk verschaft worden.

Alle schriftelijke- en e-mailcommunicatie wordt opgeslagen in het digitale dossier van de cliënt. Van de bezoeken aan de cliënt wordt een rapportage/notulen opgemaakt in het digitale dossier. Van het telefonische contact met de cliënt worden telefoonnotities gemaakt in het digitale dossier van de cliënt.

Bereikbaarheid

NovaLuta is alle werkdagen telefonisch voor de cliënt bereikbaar van 09.00-11.00 uur en 14.00-16.00 uur. Indien de cliënt de bewindvoerder telefonisch niet kan bereiken, kan deze een boodschap inspreken op de voicemail. Bij spoed belt de bewindvoerder de cliënt dan zo spoedig mogelijk terug, in ieder geval binnen 48 uur.

Voor de overige communicatie is NovaLuta zodanig bereikbaar, dat de cliënt binnen twee werkdagen een reactie ontvangt. NovaLuta is buiten de voornoemde bereikbaarheidstijden voor noodgevallen bereikbaar. De informatie omtrent de bereikbaarheid van NovaLuta wordt vermeld in het plan van aanpak.

Als de bewindvoerder met vakantie/vrij is, dan blijft voornoemde bereikbaarheid van kracht. Mocht de bereikbaarheid wijzigen, zal de cliënt hiervan op de hoogte gesteld worden.

De bewindvoerder zal minstens 1 keer per jaar op huisbezoek komen bij de cliënt. Het is mogelijk dat NovaLuta er voor kiest om dit bezoek samen te laten vallen met de rekening en verantwoording die cliënt moet ondertekenen.

Beëindiging bewind

Beschermingsbewind kan tijdelijk maar ook permanent zijn. De duur van het bewind is afhankelijk van de situatie van de cliënt.

De onderbewindstelling eindigt als de cliënt weer zelf de belangen kan behartigen. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel wel eerst opheffen. Indien er sprake is van beëindiging van het bewind, zal NovaLuta een verzoek tot opheffing bewind indienen bij de rechtbank.

Redenen voor beëindiging bewind:

 • De persoon kan zelf de eigen belangen weer behartigen (eventueel met hulp van anderen);
 • Voortzetting van de maatregel is niet zinvol;
 • De persoon overlijdt;
 • De door de rechter uitgesproken periode is voorbij.

Verder eindigt de onderbewindstelling bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Andere redenen voor de beëindiging van de taak van een bewindvoerder zijn het ontslag of het overlijden van de bewindvoerder.

Nazorg

Wanneer de bewindvoering niet meer noodzakelijk is, zal NovaLuta de cliënt begeleiden met het zelfstandig overnemen van de administratie. NovaLuta zal in de laatste periode van haar dienstverlening afspraken met de cliënt maken waardoor er meer verantwoordelijkheid bij de cliënt komt te liggen. Het leefgeld wordt bijvoorbeeld niet meer wekelijks maar maandelijks uitgekeerd. NovaLuta kan een deel van het saldo overmaken naar de cliënt waar de cliënt weer afgesproken betalingen mee zal verrichten. Dit dient de cliënt vervolgens aan te tonen middels bankafschriften. Op deze manier wordt de cliënt (weer) bekend met het voeren van de administratie.

Klachten

NovaLuta heeft een klachtenreglement. Deze wordt tijdens het intakegesprek schriftelijk verstrekt aan de cliënt. Het klachtenreglement kan men ook terugvinden op de site.